خوب اینم چندتا عکس خوشگل از شاینی من خودم خیلی دوسشون دارم و قبل از اینکه Exo.l باشم shawol هستمبقیه عکسها تو ادامه