راستی چرا تو نظر سنجی شرکت نمیکنین؟؟؟؟خوب دوست دارم نظر شماروهم بدونم شرکت کنین لطفا