دوست جونیام من یکی دوروز شایدم بیشتر نباشم

مواظب خودتون باشین تا من بیام من و فراموش نکنینااااا این قلبم واسه شما


فعلا تا چند روز بای باییییییییییییی