دوستای گلم برای آشنایی با کارکتر های پسر داستانم برین ادامه

اول از اکسو ها شروع میکنیم

لوهان


چانیول


سهونو حالا نوبت شاینیه

جونگهیون


مینهو


تمین


شخصیت های دختر داستان هنوز مشخص نشدن ولی اونا رو هم زود میذارم داستانم از امشب شروع میکنم به

نوشتن راستی یه سری از پسرا اینجا نقش حاشیه رو دارن حالا بعدا منظورمو میفهمین