خوب دوستان با کارکتر های دختر داستان اومدم بفر مایین ادامهههههههنانا جونم در نقش آماندا


تیفانی جونم درنقش لیزی


یویی جونم در نقش جسیکا


سوهیون جونم در نقش یوری


و یونا جونم در نقش  جیون


متن داستانم فردا میذارم