بچه ها دیشب داشتم تو ایناستاگرام میچرخیدم این مطلبو دیدم ترکیدم از خنده منبعش رو عکس

هست
نخونین پشیمون میشین خیلی باحاله
برین ادامه