چینگو های گلم اینم قسمت سوم داستانمراستی زبان گویندشو هنوز تغییر ندادم اما سر قسمت چهارم حتما این کارو میکنم و به پیشنهادتون عمل میکنم
نظررررر یادتون نرههههه