عکس هایییی خیلییییییییی خوشگل و کشنده از کای گرفتم که زیادن سری به سری میذارم فکر کنم 2 سری بشن این سری اولشه  این گیف هم صرفن جهت کشتن طرفدارن کای و هووهای گرامی بندست

بفر مایید ادامه