دوستای گلم من یه خبری رو تازه فهمیدم وخیلیییییی هم ناراحت شدم همینطور که میدونین قرار بود شاینی دیروز یعنی 27 جولای  ریپکیجشون رو بیرون

بدن اما بخاطر صدمه دیدن پای مینهو ، عقب افتاد و معلوم نیست کی ری پکیج میدن


امیدوارم مینهو زودتر خوب بشه