دوست جونیام من اومدم با عکس های بامزه ترین  عضو اکسو یعنی بکهیون خان گوگولی

تقدیم به دوست عزیزم Honey Girl ببخشید اسمت روبلد نیستم فقط ببخشید که دیر شدبقیه تو ادامه

خوب بفرمایید سری دوم عکس ها