اینم دختر من و کای گفتم بهتون معرفیش کنم از پرورشگاه گرفتیمشاااا

منحرف نباشن لطفا