یک عدد گیفه مرگگگگگگگگ از کای برای مجله ی نیلون

من دق کردم پ کی عکساش میاااادددددد؟؟؟